Szukasz sponsora? Anonse sponsoring

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.dlasponsora.com

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1.03.2015)

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.dlasponsora.com (zwanego dalej Serwisem Internetowym).

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Serwis www.dlasponsora.com jest serwisem internetowym, którego Administratorem jest [email protected] (zwany dalej Administratorem/Usługodawcą).

 2. Regulamin określa warunki oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
  przez Administratora/Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu Internetowego, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Administrator/Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Administrator/Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pod adresem dlasponsora.com/strona/regulamin/ , a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, nazwy domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także formularzy i logotypów przysługują Administratorowi/Usługodawcy.

 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Administratora/Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Usługodawca/Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, a także usług i towarów oferowanych przez osoby trzecie, w formach stosowanych w sieci Internet.

 4. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych na Stronie Internetowej Serwisu, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi/Usługodawcy nieopłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie (w szczególności w sieci Internet) tych danych. Licencja jest udzielana na czas, w którym Użytkownik ma aktywne Konto w Serwisie Internetowym, chyba że wcześniej Użytkownik zdecyduje o usunięciu umieszczonych w Serwisie Internetowym Danych, wówczas licencja do takich Danych wygasa z chwilą ich usunięcia.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964,
Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innych ustaw.

Definicje

§ 4.

Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć następująco:

 1. Administrator lub Usługodawca  - [email protected] -  właściciel Serwisu Internetowego.

 2. Anons/Ogłoszenie – ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu, w szczególności Dane opublikowane przez Użytkownika.

 3. Blokada Konta Użytkownika – całkowity brak dostępu do Konta Użytkownika
  bądź ograniczenie dostępu do niektórych funkcji lub usług świadczonych
  przez Administratora.

 4. Dane – treści, w szczególności informacje, materiały, wypowiedzie, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w Serwisie Internetowym.

 5. Dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego
  pod adresem http://dlasponsora.com/#rejestracja informacje dotyczące zidentyfikowanej
  lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora/Usługodawcy w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych
  w szczególności w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu Internetowego oraz w innych celach wskazanych
  w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

 6. Forum – część Serwisu Internetowego umożliwiająca wymianę informacji i poglądów pomiędzy Użytkownikami.

 7. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym w celu zabezpieczenia dostępu
  do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 8. Konto Użytkownika  - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora/Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane wprowadzone przez Użytkownika. W zakresie Konta Użytkownika Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszelkich usług świadczonych przez Administratora/Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego, za wyjątkiem usług, które wymagają dodatkowej akceptacji
  lub czynności prawnej.

 9. Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, stanowiących indywidualne oznaczenie Użytkownika, wymagane wraz z Hasłem
  do świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika.

 10. Operator – operator zewnętrzny działający pod nazwą Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, nr KRS 0000253675 zajmujący się obsługą Płatności związanych ze świadczeniem Usług płatnych przez Administratora/Usługodawcę.

 11. Osoba Pełnoletnia – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

 12. Poczta – usługa dostępna dla Użytkowników, służąca do komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu Internetowego, przystosowana do wyświetlania wiadomości.

 13. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w ramach Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 14. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.

 15. Serwis Internetowy – serwis internetowy dlasponsora.com

 16. Strona Serwisu Internetowego – strony internetowe, pod którymi Administrator/Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie dlasponsora.com

 17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem w Administratorem/Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu
  przez Użytkownika o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 18. Usługa/Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora/Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w szczególności Anons/Ogłoszenie.

 19. Użytkownik – Osoba Pełnoletnia, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.

Warunki techniczne

§ 5.

 1. Prowadzenie przez Administratora/Usługodawcę Serwisu Internetowego obejmuje przede wszystkim:

  1. stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie bazy Kont Użytkowników umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami;

  2. udostępnianie przez Administratora/Usługodawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych;

  3. świadczenie Usług, zwłaszcza w postaci Anonsów/Ogłoszeń.

 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu Internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wyłącznie za pomocą programów służących do przeglądania jej zasobów, akceptującymi pliki typu cookies
  oraz posiadanie konta poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

 3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Serwisu Internetowego potrzebna jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0, Firefox w wersji nie niższej niż 3.0 lub Google Chrome.

 4. Korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie z części Serwisu Internetowego
  lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

§ 6.

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Danymi i innymi treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

 4. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony
  do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać i destabilizować działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego, a zwłaszcza polegające na korzystaniu z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub Usług świadczonych przez Administratora/Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora/Usługodawcy.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności,
  która naruszałaby interes Usługodawcy.

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator/Usługodawca nigdy nie zwraca się
  do Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Rejestracja

§ 7.

 1. Każda Osoba Pełnoletnia może zarejestrować się w Serwisie jako Użytkownik
  i uzyskać dostęp do Konta Użytkownika.

 2. Rejestracja oraz korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne.

§ 8.

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług w Serwisie Internetowym.

 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora/Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego,
   chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne;

  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

  3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności;

  4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz
   oraz dla celów statystycznych, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

  1. Przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika Regulaminu
   oraz Polityki Prywatności;

  2. Zawarciem umowy o świadczenie usług przez Administratora/Usługodawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika na czas nieokreślony;

  3. Złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że jest on Osobą Pełnoletnią.

  4. Złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

  5. Upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz dla celów statystycznych oraz  z wyrażeniem zgody
   na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany
   przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie
  od Administratora/Usługodawcy informacji w formie newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, co jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Administratora/Usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), dotyczących Administratora/Usługodawcy lub innych podmiotów według wyboru Administratora/Usługodawcy.

 6. Przedmiot umowy stanowią świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, a nadto, Użytkownik wyraża zgodę, żeby świadczenie Usług, które mają charakter dostępu do treści cyfrowych, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia umowy i w konsekwencji, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo
  do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Zasady korzystania z Usług

§ 9.

 1. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dostępne są po dokonaniu Rejestracji.

 2. Usługa Konto Użytkownika jest Usługą bezpłatną.

 3. Cenniki Usług, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, umieszczone są na Stronie Serwisu Internetowego.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w działaniu Serwisu Internetowego podyktowanej względami technicznymi. Usługodawca będzie uprzedzał o wszystkich planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu Internetowego.

§ 10.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług:

  1. jest dobrowolne;

  2. jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie;

  3. może być w całości lub częściowo uregulowane odmiennie niż w Regulaminie, w szczególności uzupełniająco, w tym na podstawie innych regulaminów,
   o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany;

  4. może w przyszłości w całości lub w części ulec modyfikacjom i ulepszeniom w zakresie sposobu korzystania, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany;

 2. Zawierając Umowę Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Usługi
  oraz w zakresie umieszczanych w Serwisie danych, w tym Anonsów/Ogłoszeń,
  do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych
  z obowiązującymi normami prawa polskiego lub międzynarodowego, a przede wszystkim
  z normami:

  1. ochrony danych osobowych,

  2. ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji,

  3. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących osobom trzecim, w tym Administratorowi/Usługodawcy
   i innym Użytkownikom,

  4. prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie propagowania określonych treści, w tym treści pornograficznych, faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych,

  5. prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z umieszczonych przez niego na Stronie Serwisu Internetowego Danych, w tym zdjęć i innych plików cyfrowych przez:

  1. inne Osoby Pełnoletnie – w zakresie udzielonego przez Użytkownika dostępu
   do tych danych;

  2. przez Administratora/Usługodawcę – w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,

w szczególności Użytkownik udziela licencji do Danych, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.

Anons/Ogłoszenie

§ 11.

 1. Usługa Anons/Ogłoszenie jest usługą płatną.

 2. Każdy Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Internetowym Anonsy/Ogłoszenia
  po dokonaniu płatności zgodnie z § 14 Regulaminu.

 3. Po dokonaniu płatności Użytkownik ma 24 godziny na aktywację Anonsu/Ogłoszenia. Anons/Ogłoszenie, które nie zostanie aktywowane przez Użytkownika we wskazanym czasie ulega automatycznemu usunięciu.

 4. Aktywowany Anons/Ogłoszenie zamieszczany jest na Stronie Serwisu Internetowego
  na czas nieokreślony.

 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia Anonsu/Ogłoszenia w każdym czasie. Anons/Ogłoszenie ulega automatycznemu usunięciu w przypadku likwidacji Konta Użytkownika.

 6. Użytkownik zamieszczając na Stronie Serwisu Internetowego Anons/Ogłoszenie:

  1. wybiera kategorię Anonsu/Ogłoszenia,

  2. określa zasady dostępności Anonsu/Ogłoszenia dla innych Użytkowników,

  3. określa zasady dostępności swoich danych dla innych Użytkowników zgodnie z informacjami podanymi na formularzu rejestracyjnym
   oraz formularzu Anonsu/Ogłoszenia.

 7. Po opublikowaniu Anonsu/Ogłoszenia zmiana kategorii lub zasad dostępności jest możliwa wyłącznie po dokonaniu płatności.

 8. Administrator/Usługodawca może według własnego uznania przenieść zamieszczone przez Użytkownika Anons/Ogłoszenie do innej kategorii, która lepiej odpowiada treści Anonsu/Ogłoszenia.

 9. Administrator/Usługodawca zastrzega sobie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwość ograniczenia dostępności do Anonsu/Ogłoszenia Użytkownika lub danych kontaktowych w nim zawartych.

§ 12.

 1. Administrator/Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia Anonsu/Ogłoszenia bez ostrzeżenia w szczególności w razie:

  1. gdy z treści Anonsu/Ogłoszenia lub zachowania Użytkownika po nawiązaniu kontaktu wynika, że Anons/Ogłoszenie skierowany jest nie tylko do Osób Pełnoletnich
   lub Użytkownik, który zamieścił Anons/Ogłoszenie nie jest Osobą Pełnoletnią;

  2. gdy treść Anonsu/Ogłoszenia:

   1. zawiera wyrazy powszechnie uznawane za wulgarne,

   2. zawiera numer rachunku bankowego Użytkownika bądź osoby trzeciej
    lub zawiera prośbę o dokonywanie wpłat pieniężnych,

   3. zawiera jakiekolwiek odsyłacze do innych stron Serwisu Internetowego,
    a także innych stron internetowych i serwisów,

   4. wskazuje, chociażby pośrednio na świadczenie usług o charakterze erotycznym lub seksualnym,

   5. jest sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza zawiera jakiegokolwiek rodzaju reklamy, promocje, informacje o innych serwisach, imprezach, wyjazdach, pośrednictwie, a także opinie o innych Użytkownikach lub osobach trzecich,

   6. jest sprzeczna z tematyką Serwisu Internetowego,

   7. narusza prawa autorskie osób trzecich, w szczególności, jeżeli została skopiowana z innego Anonsu/Ogłoszenia zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu;

  3. podania przez Użytkownika w treści Anonsu/Ogłoszenia nieprawdziwych danych kontaktowych lub niepodania danych kontaktowych;

  4. zamieszczenia Anonsu/Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii;

  5. zamieszczenia wraz z Anonsem/Ogłoszeniem zdjęcia lub zdjęć, które wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy dla tego typu serwisów, a w szczególności zamieszczenia zdjęć pornograficznych, przekazujących jakiekolwiek inne informacje poza zaprezentowaniem osoby Użytkownika, sprzecznych z prawem lub naruszających w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin;

  6. zamieszczenia Anonsu/Ogłoszenia przez Użytkownika zajmującego się chociażby nieprofesjonalnie publikacją ogłoszeń w serwisach zrzeszających profesjonalistów lub pośredniczących w świadczeniu usług, w szczególności o charakterze erotycznym lub seksualnym, w których widnieją informacje dotyczących usług związanych z prostytucją, a zwłaszcza odnoszące się do cen tych usług.

 2. Administrator/Usługodawca może przed usunięciem Anonsu/Ogłoszenia wezwać Użytkownika do jego zmiany lub uzupełnienia, jednocześnie wskazując mu odpowiedni termin na podjęcie tych czynności. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie może być krótszy niż 24 godziny i nie może być dłuższy niż 7 dni.

 3. Do czasu dokonania przez Użytkownika zmiany lub uzupełnienia treści Anonsu/Ogłoszenia, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, publikacja Anonsu/Ogłoszenia na Stronie Internetowej Serwisu ulega zawieszeniu.

 

§ 13.

Zamieszczenie Anonsu/Ogłoszenia przez Użytkownika jest równoznaczne z:

  1. oświadczeniem Użytkownika, iż jest on uprawniony do zamieszczania wskazanych w nim treści, a swoim działaniem nie narusza prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą ze złożenia fałszywego oświadczenia woli;

  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Anonsu/Ogłoszenia w Serwisie Internetowym, jego komercyjne wykorzystywanie przez Administratora/Usługodawcę.

Płatności

§ 14.

 1. Użytkownik dokonuje Płatności za pośrednictwem wiadomości SMS. Obsługą Płatności zajmuje się Simpay Krzysztof Wojdak, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 5862277788, REGON: 221709150, zwany dalej Operatorem, zgodnie z regulaminem ustanowionym przez tego Operatora.

 2. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przepadek Płatności związany z naruszeniami regulaminu świadczenia usług Operatora.

 3. Płatności za Usługi można dokonywać wyłącznie poprzez wiadomości SMS wysłane z numerów telefonów obsługiwanych przez polskich operatorów telekomunikacyjnych. Administrator/Usługodawca ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za przepadek Płatności dokonywanych za pośrednictwem innych niż wskazane w zdaniu pierwszym numerów telefonów.

 4. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje w zwrotnej wiadomości SMS kod umożliwiający mu dostęp do poszczególnych Usług.

 5. Opłaty za Usługi nie obejmują kosztów dostępu do sieci internetowej,
  które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne
  od Administratora/Usługodawcy.

 6. Administrator/Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach czasu.  

Zablokowanie i/lub likwidacja Konta Użytkownika

§ 15.

Administrator/Usługodawca ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, szkodliwe dla Serwisu Internetowego bądź dla innych Użytkowników, sprzeczne prawem i dobrymi obyczajami, ideą Serwisu Internetowego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu Internetowego.

§ 16.

 1. Administrator/Usługodawca ma prawo dokonać blokady Konta Użytkownika w całości
  lub w części. Administrator/Usługodawca może przed dokonaniem blokady Konta  Użytkownika wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków stanowiących przyczynę blokady we wskazanym przez siebie terminie, nie dłuższym
  niż 7 dni.

 2. Administrator/Usługodawca ma obowiązek poinformować Użytkownika o dokonaniu blokady Konta Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniającej dokonanie blokady zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 3. Blokada Konta Użytkownika nie oznacza likwidacji Konta Użytkownika.

 4. Po ustaniu przyczyn wskazanych w § 15 ust. 1 Administrator/Usługodawca może zdjąć blokadę Konta Użytkownika w całości lub w części.

§ 17.

 1. Administrator/Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 1. W szczególności Administrator/Usługodawca może rozwiązać Umowę w przypadku uprzedniego zablokowania Konta Użytkownika w całości lub części.

 2. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 3. Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem/Usługodawcą w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Rozwiązanie Umowy oznacza usunięcie Użytkownika z Serwisu wraz z jego Kontem
  i wszystkimi Anonsami/Ogłoszeniami.

§ 18.

W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika
przez Administratora/Usługodawcę, założenie nowego Konta Użytkownika przez tego samego Użytkownika wymaga uzyskania zgody Administratora/Usługodawcy.

Odpowiedzialność

§ 19.

 1. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu
  lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych zamieszczonych na Kontach Użytkowników.

 2. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu Internetowego, wynikającą
  z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie Internetowym. Administrator/Usługodawca zobowiązuje się, stosownie do swoich możliwości, zawiadomić Użytkowników o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

 3. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości przesyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawnie chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 4. Administrator/Usługodawca nie jest inicjatorem umieszczania Danych, w tym zdjęć, przez Użytkownika. Administrator/Usługodawca nie wybiera tych danych
  ani ich nie modyfikuje. Administrator/Usługodawca posługuje się wyłącznie uznanymi
  i zwykle stosowanymi do swego rodzaju działalności technikami informatycznymi
  i nie zakłóca posługiwania się nimi.

 5. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, a w szczególności za Dane i treści Anonsów/Ogłoszeń, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści oraz Dane publikowane przez Użytkowników nie stanowią poglądów ani opinii Administratora/Usługodawcy.

 6. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Danych Użytkowników udostępnionych na Stronie Serwisu Internetowego, jeżeli dane te zostały wykorzystane niezgodnie z przepisami Regulaminu. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na osobie dopuszczającej się  naruszeń.

 7. Administrator/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione
  przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika
  z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej urządzenia końcowego Użytkownika podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania
  do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Loginu/Nazwy Użytkownika lub Hasła przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów urządzeń końcowych Użytkownika.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w Serwisie Internetowym, a w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 9. Jeżeli Użytkownik zamieści w Serwisie Internetowym jakiekolwiek Dane, w tym Anons/Ogłoszenie, zdjęcia lub inny plik cyfrowy z naruszeniem przepisów prawa,
  a zwłaszcza wskazanych w § 10 ust. 2 Regulaminu, Administrator/Usługodawca jest uprawniony do udostępniania danych Użytkownika, w tym jego adresu IP, organom ścigania, a po przedstawieniu właściwych dowodów – także osobom pokrzywdzonym oraz ich pełnomocnikom i przedstawicielom.

Odstąpienie. Postępowanie reklamacyjne

§ 20.

 1. Co do zasady Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podania przyczyny. Takie odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy.

 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku:

 • umowy, gdy przedmiotem świadczenia są pliki dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • umowy, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, czyli m.in. umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa do odstąpienia do umowy.

 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę z Administratorem nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, gdyż świadczenie wynikające z zawieranych umów, ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, a nadto Użytkownik wyraża zgodę, żeby świadczenie Usług, które mają charakter dostępu do treści cyfrowych, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

§ 21.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego
  oraz korzystania z jego zasobów i Usług, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] i powinny zawierać:

  1. imię i nazwisko Użytkownika,

  2. adres zamieszkania,

  3. przedmiot reklamacji,

  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,

  5. oczekiwania Użytkownika wobec Administratora/Usługodawcy.

 2. Użytkownik powinien współpracować z Administratorem/Usługodawcą
  przy rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez osoby trzecie,
  w tym innych Użytkowników, w szczególności poprzez udzielenie Administratorowi/Usługodawcy informacji lub doręczenie dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia przez Administratora/Usługodawcę reklamacji.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora/Usługodawcę.

 4. Administrator/Usługodawca rozpatruje reklamację wyłącznie na podstawie informacji wskazanych przez Użytkownika. Administrator/Usługodawca może zwrócić się
  do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych informacji, Administrator/Usługodawca rozpatruje reklamację wyłącznie na podstawie informacji wskazanych przez Użytkownika albo odmawia rozpatrzenia reklamacji.

 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Administrator/Usługodawca może zastrzec dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji.

 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe i pliki cookies

§ 22.

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych Administratorowi/Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Administrator/Usługodawca.

 2. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia
  do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora/Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Zbiór Danych Osobowych przekazanych Administratorowi/Usługodawcy jest zgłoszony przez Administratora/Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

 4. Dane Osobowe przekazane Administratorowi/Usługodawcy podawane mu są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie Danych w procesie rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 5. Każdy, kto przekaże Administratorowi/Usługodawcy swoje Dane Osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji w każdym czasie.

 6. Administrator/Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia Danych Osobowych
  z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Administrator/Usługodawca może odmówić usunięcia Danych Osobowych,
  jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 7. Administrator/Usługodawca chroni przekazane mu Dane Osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem
  lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora/Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 8. Administrator/Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się
  to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,
  w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa.

 9. Administrator/Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym
  z Administratorem/Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Strony Internetowej Serwisu i nie zawierają Danych Osobowych Użytkowników.

§ 23.

 1. Administrator/Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Serwisu Internetowego, zapisywane są
  przez serwer Administratora/Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
  w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto Użytkownika w pliku „cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika.

 3. Administrator/Usługodawca dodatkowo stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

  3. statystycznych.

 4. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator/Usługodawca wskazuje,
  że wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie Użytkownikowi ze Stron Serwisu Internetowego.

Postanowienia końcowe

§ 24.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Serwisu Internetowego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 7 dni  od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik nie złoży oświadczenia
  o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje przez usunięcie Konta Użytkownika z poziomu Serwisu Internetowego.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy
i wiążą Użytkownika i Administratora/Usługodawcę.

 

4.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl